ᤖᤡᤁᤢᤋᤩᤠ ᤕᤠᤰᤌᤢᤱᤒᤠ ᤀᤠᤄᤧᤵᤛᤢᤶ ᤔᤧᤶᤒᤡ ᤜᤦ...᥅ ᤀᤠᤄᤧᤵᤛᤢᤶᤗᤥ ᤜᤦ....

 

ᤕᤢᤰᤑᤢᤱ ᤋᤧᤸᤗᤰ ᤋᤠ᤺ᤰᤗᤢᤱ ᤐᤠᤱᤓᤣ᤹ ᤁᤧᤕᤢᤱᤒᤠ ᤖᤡᤁᤢᤋᤩᤠ ᤕᤠᤰᤌᤢᤱᤒᤠ

ᤔᤠᤕᤢ ᤜᤠ᤺ᤶᤒᤠᤖᤧ ᤛᤢᤔᤠ ᤔᤧᤴᤛᤢᤰᤋᤢᤴᤒᤠ ᤔᤏᤧᤀᤡᤴ

ᤋᤠᤶᤓᤢᤱ ᤛᤡᤱᤗᤠᤒᤠ ᤜᤠᤱ ᤏᤢ ᤋᤢᤔᤧᤳᤇᤡ ॥

ᤋᤠ᤺ᤣᤏᤧᤇᤡ. ᤑᤳᤏᤧᤇᤡ. ᤜᤠ᤹ᤏᤧᤇᤡ

ᤁᤢᤏᤢᤶᤀᤥ

ᤁᤣᤛᤠᤔᤡ ᤏᤠᤶᤛᤠᤔᤡ ᤔᤢᤴᤎᤢᤶ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤣᤰᤂᤧᤴ ॥

ᤔᤠᤱᤛᤡᤱ ᤏᤡᤳᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ

ᤛᤠᤵᤆᤡ ᤁᤢᤗᤢᤶᤒᤠ ᤑᤈᤡᤖᤡ ᤑᤰᤘᤠᤔᤡᤛᤠ ᤑᤧᤍᤠᤱᤔᤠ/ᤔᤠᤱᤍᤣᤶᤒᤠ.

ᤛᤠᤶᤒᤠ. ᤕᤧᤒᤠ ᤔᤧᤍᤠᤖᤢᤛᤡ ᤀᤠᤵᤗᤢᤱᤃᤧᤴ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵ ᤔᤧᤕᤠᤴᤍᤢ ॥ 

ᤋᤠᤶᤓᤢᤱ ᤋᤧᤸᤗᤠ ᤋᤠᤵᤔᤣᤓ᤺ᤣᤰᤋᤢ

ᤔᤠᤱ ᤛᤠᤶᤔᤠᤱᤀᤥ ᤌᤡᤸᤗᤡ ᤐᤠ᤺ᤴᤎᤠ ᤔᤧᤎᤣᤵᤋᤢ॥

ᤛᤔᤥᤀᤡᤜᤡᤶᤗᤠᤶ ᤛᤡᤍᤠ᤹ ᤐᤠᤱᤍᤠ᤹ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ॥

ᤜᤣᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹

ᤔᤠᤱᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡᤳᤋᤧᤴ ᤔᤧᤶᤒᤡ ᤜᤦ...᥅

ᤔᤠᤱᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡᤳᤋᤧᤸᤗᤥ ᤜᤦ...

 

ᤔᤠᤱᤗᤧ ᤋᤰᤁᤠᤳ ᤜᤡᤰᤂᤢᤖᤧᤳᤇ

ᤌᤠᤰᤆᤥᤂᤡᤆᤥ ᤏᤢᤒᤣᤖᤧᤳᤇ

ᤔᤡᤰᤁᤡᤑᤢᤱᤘᤠ ᤗᤢᤃᤣᤖᤧᤳᤇ

ᤋᤢᤱᤃᤢᤴ ᤘᤠᤖᤰ ᤆᤒᤣᤖᤧᤳᤇ

ᤋᤱᤒᤣ ᥈᥆᥇᥇ ᤀᤥ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤱᤒᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹

ᤋᤱᤒᤣ ᥍᥇ ᤁᤧᤖᤧᤸᤗᤧ

ᤂᤠᤏᤡᤳ ... ᤀᤥ

ᤗᤠᤎᤠᤰ-ᤏᤠᤶᤎᤠᤰ ᤜ᤺ᤣᤰᤂᤧᤀᤠᤱ

ᤗᤠᤖᤧ ᤁᤢᤛᤠ ᤗᤠᤖᤧ ᤋᤣ᤹ᤖᤢ. ᤏᤠᤶᤖᤧ ᤁᤢᤛᤠ ᤏᤠᤶᤖᤧ ᤋᤣ᤹ᤖᤢ

ᤀᤥᤒᤡ ᤔᤧᤶᤒᤡ ᤜᤦ... ᥅

ᤋᤣ᤹ᤖᤢᤀᤣ ᤋᤣ᤹ᤖᤢᤖᤥ ᤜᤦ...

 

ᤖᤡᤁᤢᤋᤩ ᤌᤠᤰᤌᤢᤱᤒᤠᤴ ᤔᤠᤱᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡᤳᤋᤧᤴᤒᤠᤸᤗᤧ

ᤌᤡᤸᤗᤡ ᤐᤠᤴᤎᤠ ᤂᤧᤵᤋᤧᤒᤠᤴ ᤔᤠᤱ ᤛᤠᤶᤔᤠᤱᤗᤧ

ᤔᤧᤴᤄᤥᤛᤢᤴ ᤔᤧᤶᤒᤡ ᤜᤦ... ᥅

ᤔᤧᤴᤄᤥᤛᤢᤸᤗᤥ ᤜᤦ...

 

 

 

ᤖᤡᤁᤢᤋᤩᤠ ᤕᤠᤰᤌᤢᤱᤒᤠᤴ ᤘᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤔᤧᤴᤍᤡᤁᤣ. ᤑᤠᤰᤗᤠᤶ ᤔᤧᤴᤍᤡᤰᤁᤣ

ᤌᤠᤰᤌᤧᤒᤠ᤹ ᤑᤰᤋᤢᤱ. ᤌᤠᤰᤕᤢᤔᤠ᤹ ᤑᤰᤋᤢᤱ

ᤗᤡᤃᤣᤀᤣ ᤗᤡᤃᤠ ᤔᤧᤶᤒᤡ ᤜᤦ...᥅

ᤗᤡᤃᤣᤀᤣ ᤗᤡᤃᤣᤖᤥ....

 

ᤏᤧᤳᤕᤢᤰᤛᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤡᤛᤡ ᤕᤧᤴᤑᤖᤡᤰ

ᤕᤢᤶ. ᤏᤡᤱᤃᤣ᤹. ᤔᤠ᤺ᤰᤂᤥ. ᤜᤠᤶᤒ᤺ᤣᤰ ᤔᤧᤏᤧᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤕᤢᤱᤅᤣ ॥

ᤀᤠᤖ ᤀᤠᤀᤡᤴᤏᤠᤱᤎᤥ ᤕᤢᤶ. ᤏᤡᤱᤃᤣ᤹. ᤔᤠᤰᤂᤥ. ᤜᤠᤶᤒ᤺ᤣᤰ

ᤛᤢᤔᤠ ᤆᤠᤔᤠ ᤔᤣᤄᤥᤛᤢ ᤔᤧᤶᤒᤡ ᤜᤦ ...᥅

ᤔᤣᤄᤥᤛᤢᤀᤣ ᤔᤣᤄᤥᤛᤢᤖᤥ ᤜᤦ...

 

ᤜᤣᤰᤁᤣᤏᤧ ᤑᤃᤖ ᤑᤈᤣ᤹ ᤔᤧᤴᤈᤢᤳ ᤑᤖᤡᤰ

ᤌᤡᤰ ᤐᤠᤳᤆᤠ. ᤏᤡ ᤐᤠᤳᤆᤠ. ᤛᤢᤶ ᤐᤠᤳᤆᤠ. ᤗᤠᤗᤠ᤺ᤳ ᤀᤠᤒᤠ᤺ᤣᤰᤂᤧ

ᤀᤠᤛᤧᤴᤍᤧ ᤔᤧᤶᤒᤡ ᤜᤦ...᥅

ᤀᤠᤛᤧᤴᤍᤧᤀᤣ ᤀᤠᤛᤧᤴᤍᤧᤖᤥ ᤜᤦ....''

 

ᤁᤣᤒᤠᤸᤗᤧ ᤑᤢ᤹ᤗᤢᤶ ᤑᤳᤋᤢᤖᤧᤳᤇ ॥

ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤌᤠᤵ ᤋᤧᤶᤛᤢᤀᤠᤱ ᤜᤡᤸᤗᤡᤱ ᤜᤡᤰᤂᤢᤍᤣᤛᤢᤖᤧᤳᤇ ॥

ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤑᤳᤋᤢᤸᤗᤧ ᤑᤧᤈᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤴᤒᤥ᤹ ᤆᤠᤵᤐᤧᤳ ᤐᤧᤳᤋᤢᤍᤧᤛᤢᤖᤧᤳᤇ ॥

ᤋᤧᤴᤎᤱ ᤌᤰᤔᤠᤖᤧ ᤂᤍᤠᤰᤔᤡ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤣᤱᤒᤠ ᤖᤡᤁᤢᤋᤩᤠ ᤌᤠᤰᤌᤢᤱᤒᤠᤴ

ᤔᤧ᤺ᤴᤍᤠᤰ ᤁᤶᤔᤡ ᤘᤕᤧᤸᤗᤧ ᤛᤡᤱᤅᤣᤴ ᤂᤧᤶᤔᤧᤴ

ᤁᤣᤒᤠᤸᤗᤧ ᤜᤠ᤹ᤖᤢᤒᤠᤔᤢ

ᤔ᤺ᤧᤴᤍᤠᤰᤂᤠ᤹ ᤜᤡᤶᤗᤧᤶᤈᤠᤱ ᤗᤧᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ

ᤂᤢᤏᤧ ᤏᤠ ᤋᤠᤶᤓᤢᤱ ᤛᤡᤱᤗᤠᤗᤧᤶᤈᤠᤱ ᤕᤢᤱᤅᤣᤔᤢ ॥

ᤁᤳᤏᤠᤠᤖᤧᤶᤈᤠᤱ ᤔᤧᤴᤕᤢᤱᤅᤣ ᤏᤠᤖᤧᤶᤈᤠᤱ ᤁᤧᤕᤢᤱᤛᤡᤱᤒᤠ.

ᤌᤣᤃᤧᤍᤶᤒᤠ ᤁᤧᤒᤠᤒᤣ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ ॥

ᤁᤧᤒᤠ ᤔᤧᤏᤡᤛᤢ ॥

 

ᤔᤡ᤺ᤵᤔᤠ

ᤏᤡᤛᤡᤃ᤺ᤣᤰᤐᤠ ᤛᤡᤔᤡᤰᤗᤢᤱ ᤋᤧᤴᤎᤱ ᤌᤰᤋᤧᤸᤗᤧ

ᤑᤰᤗᤩᤠᤴ ᤏᤢ ᤈᤶᤒᤢ ᤁᤠᤛ᤻ᤔᤡᤷ ᤌᤰᤋᤧᤸᤗᤧ

ᤀᤠᤵᤑ᤺ᤣᤰᤂᤠ᤹ ᤁᤳᤏᤠ ᤕᤢᤰᤂᤢᤛᤡᤀᤠᤱ

ᤂᤢᤏᤧ ᤏᤠ ᤏᤡᤱᤔᤡᤜᤠ᤹ (ᤛᤋᤪᤢ) ᤖᤧᤶᤈᤠᤱ ᤕᤣᤶᤛᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ

ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤒᤠ ᤔᤧᤶᤔᤧᤳᤋᤢᤴ ॥

ᤁᤧᤒᤠ ᤔᤧᤴᤏᤡᤛᤢᤴ ॥

ᤀᤠᤀᤡᤴ ᤁᤧᤒᤠ ᤁᤧᤏᤡᤒᤠ ᤐᤠᤜᤧᤴ ᤐᤧᤴᤈᤡᤖᤡ ᤐᤧᤴᤔᤡᤰᤂᤠ᤹ᤖᤧ ॥

ᤜᤧᤴ ᤔᤡᤰᤂᤠ᤹ ᤗᤧᤳᤆᤩᤠᤱᤔᤠᤛᤡᤏᤧᤒᤡ ᥅

ᤛᤧᤰᤂᤠ᤹ ᤗᤧᤳᤆᤩᤠᤱᤔᤠᤖᤧ ᤃ ᤑᤣ᤹ᤒᤠᤳᤏᤧ ᤔᤧᤎᤠᤛᤢᤖᤥ ॥

ᤜᤧᤴ ᤔᤡᤰᤂᤠ᤹ ᤂᤠᤴᤍᤠᤰᤔᤠᤛᤡᤏᤧᤒᤡ ᥅

ᤛᤧᤰᤂᤠ᤹ ᤂᤠᤴᤍᤠᤰᤔᤠᤖᤧ ᤃ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤗ ᤐᤳᤗ ᤁᤢᤶᤔᤠᤀᤣ ᤏᤧ ᤆᤍᤣᤛᤢᤖᤥ ॥

 

                                                                   

                                                   - ᤏᤡᤛᤣᤛ ᤀᤠᤱᤍᤧᤶᤒᤣ

                                                  ᤔᤡᤰᤗᤠᤈᤱ. ᤐᤠᤴᤌᤷ ॥ ᤀᤠᤸᤗᤥ : ᤁᤠᤌ᤻ᤔᤠᤴᤍᤢ ᤏᤧᤐᤠᤸ ॥

 

यदि तपाईंसँग कुनै लेखरचना वा मूलधारका मिडियाबाट किनारीकृत मुद्दा तथा विषयहरू छन् भने हामीलाई [email protected] मा पठाउनुहोस् ।

द मार्जिन

लेखकबाट थप...

सम्बन्धित समाचार